چند نکته کلیدی هنگام صحبت با کودک

  چگونه با کودک خود صحبت کنیم:

 

   چند نکته کلیدی هنگام صحبت با کودک

1_دادو فریاد نکنید

2_در قبال رفتار بد کودکتان با او با لحنی محکم صحبت کنید

 3_وقتی کودک خوش رفتار است از او تعریف کنید.

4_دستورهای پشت سر هم و ناگهانی ندهید.

 5_برای کارهای خوب او را تشویق کنید ولی به او رشوه ندهید.

6_از مقایسه کردن کودک خود با کودکان دیگر حتی خواهر و برادر خودش بپرهیزید.

7_مودب باشید اگر کودک بر سر شما فریاد میزند شما با صدای بلند تر پاسخ او را ندهید.

 8_به جای گوشزد کردن دائم رفتار نادرست کودک از او بخواهید کارهای درست انجام دهد.  

پدر و مادر مهربانی برای فرزندانمان باشیم.                  

اکرم صالحیان - کارشناس بهداشت

تاریخ ارسال: 1396/6/7
تعداد بازدید: 1692
ارسال نظر