کودکی خجالتی

کودک خجالتی:

 خجالت در واقع نوعی ویژگی شخصیتی در کودکان است نه یک عیب یا نقص که باعث شرمندگی والدین شود ویا والدین کودک خود را دعوا کنند.  خجالتی بودن کودک با حمایت و تشویق والدین اصلاح پذیر است.با این کودکان با مهربانی باید رفتار کردو قبل از اینکه کودک را به جمع دیگران ببرید در مورد جمع برایش توضیح دهید تا او خود را آ ماده کند و دچار اضطراب نشود.        

والدین باید خودشان با برقراری روابط مناسب با دیگران برقراری ارتباط صحیح را به فرزند خود بیاموزند.

 اجازه ندهید کودک خجالتی، شما  را از معاشرت با دیگران باز دارد.

اولین گام در تربیت و پرورش کودک خجالتی پذیرش اوست. یعنی کودک را همانطور که هست بپذیرید نه آ نطوری که دوست دارید باشد.در این صورت اعتماد به نفس کودک بالا می رود. نکته بعدی اینکه باید سعی کرد رفتار کودک خجالتی را تغییر داد ولی با تاکید به اینکه اگر کاری را دوست ندارد انجام ندهد. یعنی او را وادار به انجام کاری که میل ندارد انجام دهد نکنید.زیرا اصرار به انجام دادن کاری روحیه دفاعی را در کودک افزایش می دهد.            

باید احساسات کودک را شناخت و به او اطممینان دهید که با صرف عشق. و حمایت شما می تواند بر ترس های خود غلبه کنند.در واقع باید فرزند خود را باور کنید تا او نیز خود را باور کند.با کودک خجالی با پرخاشگری رفتار نکنید.زیرا او با ترس هایش درگیرر است بنابر این مهربانی و عشق ورزی به کودک مهمترین راز غلبه بر ترسهایش  است.            

   نتیجه اینکه از آ نجایی که هر کودکی منحصر به فرد است هیچ روشی برای تغیر رفتار کودکان خجالتی نمی توان یافت.وهر والدینی خود به تنهایی می تواند تجربه و مهارت کافیذرا در مورد نحوه برخورد با فررزند خود دارد.

راههای درمان کودک خجالتی به طور کلی:                                  

1_باید به کودک کمک کرد تا احساساتش را بیان کند. زیرا کودکان خجالتی از اینکه توسط دیگران قضاوت شوند ترس د ارند بنابراین این ترس از قضاوت مردم در مورد آنها باعث احساس حقارت در آ نها می شود

با این کودکان باید بیشتر صحبت کرد و به آ نها اعتماد به نفس داد.تا ارتباط برقرار کردن با دیگران برایشان راحتر شود.                

 2_به او بگویید خجالتی بودن زیاد هم بد نیست چون یکی از ویژگیهای انسان است که بعنوان مکانیسم دفاعی از آ ن می توان استفاده کرد.                            

3_از انگ زدن به کودک پرهیز کنید.زیرا وقتی میگویید کودک من خجالتی است این در ذهن کودک می ماندو می پذیرد که خجالتی بودن جز ذات اوست.                                

4_از خجالتی بودن کودک در جمع صحبت نکنیدزیرا این کودکاندر مقابل حرفهای دیگران حساس هستند.        

 5_او را مجبور به برقراری ارتباط نکنید خودش به تدریج با دیگران ارتباط برقرار می کند.

اکرم صالحیان - کارشناس بهداشت

تاریخ ارسال: 1396/7/4
تعداد بازدید: 1727
ارسال نظر